sammen er vi

Prosess eller produkt? Ja takk, begge deler!

Denne nettsiden rommer mange konkrete ideer for arbeidet med SAMMEN ER VI. Samtidig er det intensjonen at barna selv skal være med i utformingen av forestillingen eller gudstjenesten.

Vi ønsker barna med i prosessen! Dette betinger at det gis rom for barnas aktive deltagelse. Ikke bare som sangere i koret, men som aktive medvirkere i tenkning og utforming av temaer, scener og konkrete sceniske elementer.

Ta med alle ideene på denne nettsiden til barnegruppa, og la de selv være med på å utforme og prege hvordan dere skal jobbe med SAMMEN ER VI!

Gjør det sammen

Gi barna rom og plass! La de være med på å bidra i de forberedende prosesser om hvordan forestillingen eller gudstjenesten skal være. La de være med på å dele tanker om temaene til sangene. La de være med på å lage scenografien. La de være aktive medspillere i utarbeidelse av enkeltdeler og helhet. Skap gudstjeneste og forestilling sammen!

Gi plass til samtale og spørsmål

I Andakter, finner dere tanker og spørsmål til sangene i SAMMEN ER VI. Det er en bevisst fokusering på spørsmål til samtale i andaktene. Voksne oppfordres med dette til å ikke bare snakke selv om sangenes innhold og tematikk. Noe av hensikten er at det er barn og voksne som skal reflektere og undre seg, og ikke minst dele med hverandre. Dette vil bevisstgjøre barna på sangenes tekstlige innhold, og enda viktigere; man skaper et miljø for felles undring over spørsmålene, og gir rom for felles utveksling av tanker om tro.

Dette kan igjen være en del av prosessen fram mot forestilling eller gudstjeneste. Hjelp gjerne barna med å konkretisere sine tanker og ideer, slik at det kan utvikles videre til noe som kan brukes. Dette kan være ideer til noe som skal sies i forbindelse med en sang, noe som skal lages, eller noe som skal utvikles på annet vis. De voksne oppfordres til å legge til rette for at det kan være kort vei fra idé til handling. Dette tydeliggjør barnas medvirkning, slik at de opplever at de faktisk er med på å skape noe.

Sett av nok tid

Noen ganger oppleves det enklere og mer effektivt å gjøre ting selv, men da mister vi noe svært verdifullt på veien. Felles for alle elementer og ideer i dette heftet, er at man må sette av tid til å jobbe med det. Dette betyr at ledere og ansatte må planlegge godt på forhånd når ting skal gjøres, og på en god måte forberede alt som skal gjøres. Med god tilrettelegging og forberedelse vil alle som er med i prosessen kunne bidra på en god måte, uten praktiske utfordringer som hindringer på veien.

Skap trygghet

Vi ønsker så mange som mulig med i forberedelsene! Hele denne fasen har sin egenverdi, med plass til undring, kreative prosesser og konkrete verksteder hvor ting skapes. Samtidig skal vi også fremføre noe på en scene eller i en gudstjeneste. Om det er i en gudstjeneste eller en konsert; barna skal føle seg trygge på det de skal gjøre! Det er derfor viktig med god tid til øving. Barna må ikke bare kunne sangene godt. De skal også være trygge på rekkefølge på sangene, hvor de skal stå, hvordan solister skal gå fram til mikrofonen, hvordan de skal holde mikrofonen, hvordan forspillet er osv. Alt som er med på å skape trygghet må gjøres og øves på, helst flere ganger! Og hvis det benyttes andre elementer enn sang, er det viktig at alle vet når det skal skje, hvor det skal skje og hvordan det skal skje.

 

Målet må være at barna selv opplever at de “eier det”. De har vært med på å tenke, reflektere, utarbeide og til slutt øve det fram. Det er deres!