sammen er vi

I trosopplæringen

SAMMEN ER VI kan være en gylden mulighet til å integrere det ukentlige barnearbeidet og de tidsavgrensede trosopplæringstiltakene med hverandre. Her kan ulike grupper og tiltak i menigheten samarbeide om et felles prosjekt, og man vil kunne nå bredt med den tematikken som SAMMEN ER VI rommer. De frivillige barnelederne og menighetens ansatte kan ha stor glede av å jobbe sammen om SAMMEN ER VI!

Musikalarbeid som trosopplæring

Hver uke drives det trosopplæring i barnekor og barnegrupper over hele landet. Samtidig inviterer menighetene til punktuelle trosopplæringstiltak for bestemte aldersgrupper, gjerne kalt tidsavgrensede tiltak, eller også fase- eller breddetiltak. Disse arrangementene er styrt av en overordnet trosopplæringsplan som hver enkelt menighet har laget for å systematisk sørge for et tilbud til alle døpte mellom 0 og 18 år. Gjennom et helhetlig musikalarbeid som vi presenterer med SAMMEN ER VI, er mulighetene store for å integrere det ukentlige menighetsarbeidet med menighetens tidsavgrensede trosopplæringstiltak.

Musikalarbeid kan i aller høyeste grad være trosopplæring! Gjennom sangtekster, prosessjobbing, andakter, gudstjenester og aktiviteter vil man kunne jobbe inngående med tematikk som er godt forankret i kirkens plan for trosopplæring.

En mulig modell

Barnekoret kan jobbe med sanger og aktiviteter til SAMMEN ER VI gjennom hele semesteret, mens man inviterer en bestemt aldersgruppe til en SAMMEN ER VI-helg. Barnekoret er med på helgens opplegg, og bidrar aktivt ettersom de allerede kan flere av sangene, og kanskje også har forberedt noen av aktivitetene. De som kommer for bare helgen, vil få en opplevelse av å være en del av en større sammenheng, ettersom et allerede eksisterende barnemiljø er med.

Helgen kan avsluttes med en felles oppsetning av musikalen SAMMEN ER VI eller med en gudstjeneste hvor alle deltagere er aktivt med.

Kjernetekstene i trosopplæringen

I Plan for trosopplæring er det valgt ut et bredt antall kjernetekster fra Bibelen. Du finner en oversikt over alle kjernetekstene i Gud gir – vi deler

Det kan være meningsfullt for barneledere, dirigenter og kirkeansatte å sammen se på mulige koblinger mellom kjernetekstene og sanger og aktiviteter i barnearbeidet. Flere av sangene i SAMMEN ER VI kan tematisk og innholdsmessig forankres i disse bibeltekstene. Her er noen forslag:

 

Alle dager har en farge

 • Salme 71. Bønn, klage, tillit
 • Matt 28, 16-20. Dåps- og misjonsbefalingen

 

Sammen er vi

 • Matt 7, 12. Den gyldne regel
 • Matt 22, 37-40. Det dobbelte kjærlighetsbud
 • Amos 5, 7-15. Sosial rettferdighet
 • 1 Joh 4,7-11. Guds kjærlighet
 • Joh 1, 9-12. Guds barn

 

Jeg er et menneske

 • Mark 10, 13-16. Jesus tar imot barna
 • Luk 15, 1-7. Sauen som ble funnet
 • Salme 8. Hva er da et menneske
 • Salme 139. Du har skapt meg…
 • 1 Joh 4,7-11. Guds kjærlighet
 • Joh 1, 9-12. Guds barn

 

Høyt opp i skyene

 • Salme 23. Herren er min hyrde
 • Fil 4, 4-8. Gled dere!

 

Det hjertet er fylt av (Bønnesang)

 • Matt 6, 6-13. Fadervår
 • Salme 71. Bønn, klage, tillit
 • Mark 4, 30-34. Guds rike er som sennepsfrøet
 • Salme 139. Du har skapt meg…
 • 5 Mos 6,4-9. Herren er vår Gud

 

Dette er en ny start (ABCD-sangen)

 • Salme 51. Tilgi meg Gud
 • Jes 6,1-8. Møte med Den hellige
 • Jes 52,13-53,5. Såret for våre overtredelser
 • Luk 15,11-32. En far som ventet

 

Levende vann

 • Matt 28, 16-20. Dåps- og misjonsbefalingen
 • 2 Mos 2,1-10. Miriam redder Moses